BYROKKO

Mesto: Komenda

Velikost objekta: 400m2

Leto izvedbe: 2023